IRCRehberi - IRCForumlarının En İyi Rehberi   ofsbilisim hosting
sohbet odaları


Ücretsiz Mobil Oyun

ZirveShell chat,sohbet


mIRC Scripting Hazır Kodlar mIRC Scriptinglerinizde kullanabileceğiniz hazır kodlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

2Beğeni(ler)
  • 2 Post By Mahrez


 
 
Seçenekler Stil
Alt 29 Nisan 2021, 18:58   #1
Standart Yasin Suresi ve anlamı Remote *

Kod

on *:text:*:#dua: {
if !Yasin isin : $1 { 
.timer 1 1 /msg #dua 4 Yasin Suresi Arapçası Ve Anlamı Rabbim Kabul Etsin İnşallah 
.timer 1 3 /msg #dua 0,3 Bismillâhirrahmanirrahim
.timer 1 5 /msg #dua 0,3 Yâsin
.timer 1 7 /msg #dua 0,3 Vel kur'anil hakim
.timer 1 9 /msg #dua 0,3 İnneke le minel murselin
.timer 1 11 /msg #dua 0,3 Âla siratim mustâkim
.timer 1 13 /msg #dua 0,3 Tenzilel azizir rahim
.timer 1 15 /msg #dua 0,3 Li tunzira kavmem mâ unzira âbâuhum fehum ğafilun
.timer 1 17 /msg #dua 0,3 Le kad hakkal kâvlu âla ekserihim fehum lâ yu'minun
.timer 1 19 /msg #dua 0,3 İnna cealna fi â'nakihim âğlâlen fe hiye ilel ezkani fehum mukmehun
.timer 1 21 /msg #dua 0,3 Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum lâ yubsirun
.timer 1 23 /msg #dua 0,3 Ve sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minun
.timer 1 25 /msg #dua 0,3 İnnemâ tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerim
.timer 1 27 /msg #dua 0,3 İnnâ nâhnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemu ve âsarahum ve kulle şey'in âhsaynahu fi imamim mubin
.timer 1 29 /msg #dua 0,3 Vadrib lehum meselen ashabel karyeti iz caehel murselun
.timer 1 31 /msg #dua 0,3 İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun
.timer 1 33 /msg #dua 0,3 Kâlu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibun
.timer 1 35 /msg #dua 0,3 Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum le murselun
.timer 1 37 /msg #dua 0,3 Ve ma aleyna illel belağul mubin
.timer 1 39 /msg #dua 0,3 Kâlu inna tetayyârna bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minna azabun elim
.timer 1 41 /msg #dua 0,3 Kâlu tairukum mea'kum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun
.timer 1 43 /msg #dua 0,3 Ve cae min aksal medineti raculun yes'a kale yâ kavmittebiul murselin
.timer 1 45 /msg #dua 0,3 İttebiu mel la yes elukum ecrav vehum muhtedun
.timer 1 47 /msg #dua 0,3 Ve ma liye la a'budullezî fetaranî ve ileyhi turceun
.timer 1 49 /msg #dua 0,3 E ettehîzu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatuhum şey'ev ve la yunkizun
.timer 1 51 /msg #dua 0,3 İnni izel le fi dalalim mubin
.timer 1 53 /msg #dua 0,3 İnni amentu bi rabbikum fesmeun
.timer 1 55 /msg #dua 0,3 Kîyledhulil cennete kale ya leyte kavmi ya'lemun
.timer 1 57 /msg #dua 0,3 Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mukramin
.timer 1 59 /msg #dua 0,3 Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semai ve ma kunna munzilin
.timer 1 61 /msg #dua 0,3 İn kanet illa sayhatev vahîdeten fe iza hum hamidun
.timer 1 63 /msg #dua 0,3 Ya hasraten alel ibadi ma ye'tihim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun
.timer 1 65 /msg #dua 0,3 Elem yerav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yârciun
.timer 1 67 /msg #dua 0,3 Ve in kullul lemma cemi'ul ledeyna muhdarun
.timer 1 69 /msg #dua 0,3 Ve ayetul lehumul erdul meytetu ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhu ye'kulun
.timer 1 71 /msg #dua 0,3 Ve cealna fiha cennatim min nahiliv ve a'nabiv ve feccerna fiha minel uyun
.timer 1 73 /msg #dua 0,3 Li ye'kulu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkurun
.timer 1 75 /msg #dua 0,3 Subhanellezi halekal ezvace kulleha mimma tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun
.timer 1 77 /msg #dua 0,3 Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe iza hum muzlimun
.timer 1 79 /msg #dua 0,3 Veş şemsu tecri li mustekarril leha zalike takdirul azizil alim
.timer 1 81 /msg #dua 0,3 Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim
.timer 1 83 /msg #dua 0,3 Leşşemsu yembeği leha en tudrikel kamera velel leylu sabikun nehari ve kullun fi feleki yesbehun
.timer 1 85 /msg #dua 0,3 Ve ayetul lehum enna hamelna zurriyyetehum fil fulkil meşhun
.timer 1 87 /msg #dua 0,3 Ve halakna lehum mim mislihi ma yârkebun
.timer 1 89 /msg #dua 0,3 Ve in neşe' nuğrikhum fela sariha lehum velahum yunkazun
.timer 1 91 /msg #dua 0,3 İlla rahmetem minna ve metaan ila hin
.timer 1 93 /msg #dua 0,3 Ve iza kile lehumutteku ma beyne eydikum ve ma halfekum leallekum turhamun
.timer 1 95 /msg #dua 0,3 Ve ma te'tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin
.timer 1 97 /msg #dua 0,3 Ve iza kile lehum enfiku mimma razekakumullahu kalellezine keferu lillezine amenu enut'imu mel lev yeşaullahu at'amehu in entum illa fi dalalim mubin
.timer 1 99 /msg #dua 0,3 Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin
.timer 1 101 /msg #dua 0,3 Ma yenzurune illa sayhatev vahîdeten te'huzuhum vehum yehissimun
.timer 1 103 /msg #dua 0,3 Fela yestetiune tavsiyetev ve la ila ehlihim yarciun
.timer 1 105 /msg #dua 0,3 Ve nufiha fis suri fe iza hum minel ecdasi ila rabbihim yensilun
.timer 1 107 /msg #dua 0,3 Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanu ve sadekal murselun
.timer 1 109 /msg #dua 0,3 İn kanet illa sayhatev vahîdeten feiza hum cemi'ul ledeyna muhdarun
.timer 1 111 /msg #dua 0,3 Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'ev vela tuczevne illa ma kuntum ta'melun
.timer 1 113 /msg #dua 0,3 İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun
.timer 1 115 /msg #dua 0,3 Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun
.timer 1 117 /msg #dua 0,3 Lehum fiha fakihetuv ve lehum ma yeddeun
.timer 1 119 /msg #dua 0,3 Selamun kavlem mir rabbir rahim
.timer 1 121 /msg #dua 0,3 Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun
.timer 1 123 /msg #dua 0,3 Elem â'hed ileykum ya beni âdeme el la ta'buduş şeytane innehu lekum aduvvum mubin
.timer 1 125 /msg #dua 0,3 Ve eni'buduni haza sîratum mustekim
.timer 1 127 /msg #dua 0,3 Ve lekad edalle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta'kilun
.timer 1 129 /msg #dua 0,3 Hâzihi cehennemulleti kuntum tuadun
.timer 1 131 /msg #dua 0,3 İslevhel yevme bima kuntum tekfurun
.timer 1 133 /msg #dua 0,3 El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bimakanu yeksibun
.timer 1 135 /msg #dua 0,3 Velev neşau letamesna ala a'yunihim festebekus sîrata fe enna yubsirun
.timer 1 137 /msg #dua 0,3 Velev neşau le mesahnahum ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve lâ yârciun
.timer 1 139 /msg #dua 0,3 Ve men nuammirhu nunekkishu fil halki efela ya'kilun
.timer 1 141 /msg #dua 0,3 Ve ma allemnahuş şi'ra ve ma yembeği lehu in huve illa zikruv ve kur'anum mubin
.timer 1 143 /msg #dua 0,3 Li yunzira men kane hayyen ve yehikkal kavlu alel kafirin
.timer 1 145 /msg #dua 0,3 E ve lem yerav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha mâlikun
.timer 1 147 /msg #dua 0,3 Ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ye'kulun
.timer 1 149 /msg #dua 0,3 Ve lehum fiha menafiu ve meşarib efela yeşkurun
.timer 1 151 /msg #dua 0,3 Vettehazu min dunillahi alihetel leallehum yunsarun
.timer 1 153 /msg #dua 0,3 La yesteti'une nasrahum vehum lehum cundum muhdarun
.timer 1 155 /msg #dua 0,3 Fela yahzunke kavluhum inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun
.timer 1 157 /msg #dua 0,3 Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin
.timer 1 159 /msg #dua 0,3 Ve darabe lena meselev ve nesiye halkahu kale men yuhyil izame ve hiye ramim
.timer 1 161 /msg #dua 0,3 Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrati ve huve bi kulli halkin alim
.timer 1 163 /msg #dua 0,3 Ellezi ceale lekum mineş şeceril ahdari naran fe iza entum minhu tukidun
.timer 1 165 /msg #dua 0,3 Eveleysellezi halekas semavati vel erda bi kadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel hallakul alim
.timer 1 167 /msg #dua 0,3 İnnema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun fe yekun
.timer 1 169 /msg #dua 0,3 Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'iv ve ileyhi turceun
.timer 1 171 /msg #dua 0,3
.timer 1 173 /msg #dua 0,3
.timer 1 175 /msg #dua 0,3 Yâ Sîn.
.timer 1 177 /msg #dua 0,3 (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki,
.timer 1 179 /msg #dua 0,3 Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.
.timer 1 181 /msg #dua 0,3 Dosdoğru bir yol üzeresin.
.timer 1 183 /msg #dua 0,3 Kur'an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
.timer 1 185 /msg #dua 0,3 Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.
.timer 1 187 /msg #dua 0,3 Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
.timer 1 189 /msg #dua 0,3 Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
.timer 1 191 /msg #dua 0,3 Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
.timer 1 193 /msg #dua 0,3 Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
.timer 1 195 /msg #dua 0,3 Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
.timer 1 197 /msg #dua 0,3 Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.
.timer 1 199 /msg #dua 0,3 (Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.
.timer 1 201 /msg #dua 0,3 Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.
.timer 1 205 /msg #dua 0,3 Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
.timer 1 207 /msg #dua 0,3 (Elçiler ise) şöyle dediler: "Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor."
.timer 1 209 /msg #dua 0,3 "Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir."
.timer 1 211 /msg #dua 0,3 Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur."
.timer 1 213 /msg #dua 0,3 Elçiler de, "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz" dediler.
.timer 1 215 /msg #dua 0,3 Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun."
.timer 1 217 /msg #dua 0,3 "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir."
.timer 1 219 /msg #dua 0,3 "Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz."
.timer 1 301 /msg #dua 0,3 "O'nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar."
.timer 1 305 /msg #dua 0,3 "O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum."
.timer 1 307 /msg #dua 0,3 "Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!"
.timer 1 309 /msg #dua 0,3 (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine) Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"
.timer 1 311 /msg #dua 0,3 Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.
.timer 1 313 /msg #dua 0,3 Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
.timer 1 315 /msg #dua 0,3 Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
.timer 1 317 /msg #dua 0,3 Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
.timer 1 319 /msg #dua 0,3 Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?
.timer 1 321 /msg #dua 0,3 Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.
.timer 1 323 /msg #dua 0,3 Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.
.timer 1 325 /msg #dua 0,3 Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik, içinden sular fışkırttık;
.timer 1 327 /msg #dua 0,3 Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
.timer 1 329 /msg #dua 0,3 Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. 
.timer 1 331 /msg #dua 0,3 Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
.timer 1 333 /msg #dua 0,3 Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri (düzenlemesi)dir.
.timer 1 335 /msg #dua 0,3 Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
.timer 1 337 /msg #dua 0,3 Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
.timer 1 339 /msg #dua 0,3 Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.
.timer 1 401 /msg #dua 0,3 Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.
.timer 1 403 /msg #dua 0,3 Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.
.timer 1 405 /msg #dua 0,3 Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.
.timer 1 407 /msg #dua 0,3 Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler.
.timer 1 409 /msg #dua 0,3 Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.
.timer 1 411 /msg #dua 0,3 Onlara, "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz" derler.
.timer 1 413 /msg #dua 0,3 "Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?" diyorlar.
.timer 1 415 /msg #dua 0,3 Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.
.timer 1 417 /msg #dua 0,3 Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. 
.timer 1 419 /msg #dua 0,3 Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
.timer 1 421 /msg #dua 0,3 Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."
.timer 1 423 /msg #dua 0,3 Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.
.timer 1 425 /msg #dua 0,3 O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.
.timer 1 427 /msg #dua 0,3 Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.
.timer 1 429 /msg #dua 0,3 Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
.timer 1 431 /msg #dua 0,3 Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
.timer 1 433 /msg #dua 0,3 Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selâm" (vardır).
.timer 1 435 /msg #dua 0,3 (Allah, şöyle der "Ey suçlular! Ayrılın bu gün!"
.timer 1 437 /msg #dua 0,3 "Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
.timer 1 439 /msg #dua 0,3 Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"
.timer 1 441 /msg #dua 0,3 "Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?"
.timer 1 443 /msg #dua 0,3 "İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir."
.timer 1 445 /msg #dua 0,3 "İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!"
.timer 1 447 /msg #dua 0,3 O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.
.timer 1 449 /msg #dua 0,3 Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu hâlde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
.timer 1 451 /msg #dua 0,3 Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.
.timer 1 453 /msg #dua 0,3 Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?
.timer 1 455 /msg #dua 0,3 Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
.timer 1 457 /msg #dua 0,3 (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.
.timer 1 459 /msg #dua 0,3 Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
.timer 1 461 /msg #dua 0,3 Biz, o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
.timer 1 463 /msg #dua 0,3 Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
.timer 1 465 /msg #dua 0,3 Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilâhlar edindiler.
.timer 1 467 /msg #dua 0,3 Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.
.timer 1 469 /msg #dua 0,3 (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.
.timer 1 471 /msg #dua 0,3 İnsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.
.timer 1 473 /msg #dua 0,3 Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?"
.timer 1 475 /msg #dua 0,3 De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir."
.timer 1 477 /msg #dua 0,3 O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
.timer 1 479 /msg #dua 0,3 Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
.timer 1 481 /msg #dua 0,3 Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.
.timer 1 483 /msg #dua 0,3 Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
}
}
}
Code : Subzero.


________________

Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır.
 
Alt 29 Nisan 2021, 19:25   #2
Standart

Çok güzel bir paylaşım olmuş emeğine sağlık

________________

Deli gibi yüreğime zorsun..


 
Alt 29 Nisan 2021, 19:31   #3
Çok Yaraticiyimdir Acayip Sorun Yaratirim ,,
WildCat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

emeginize saglik

________________

<img src=https://i.ibb.co/xJqq7cR/ezgif-3-232c9b74792f.png border=0 alt= />A&O
 
Alt 30 Nisan 2021, 07:52   #4
Emektar
KuzenKit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Emeğinize sağlık.

________________

https://i.hizliresim.com/kOALPy.gif
 
Alt 05 Mayıs 2021, 00:25   #5
Cumhuriyet Kadını
Reyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Standart

Bugünlerde ne güzel paylaşım emeğine sağlık

________________


Ben, yine sana ; ben, hâlâ sana
"∞"

 

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:07.